GIA PHẢ

 • Jitane Ring1
  Jitane Ring1

  Mã số :                            ID-48
  Số Chíp :                          VN056789
  Nhà nhân giống :              PT
  Ngày sinh :                      15-09-2015
  Màu sắc :                        Vàng đen
  Giới tính :                        Cái
  Chiều cao :                      56 cm
  Căn nặng :                       48 kg
  Chủ sở hữu chính :           PT
  Chủ sở hữu hiện tại :        PT
  Giống chó :                     Belgian Malinois
  Thông tin chó :                IPO1

 • GOTTAM RING 3
  GOTTAM RING 3

  Mã số :                            ID-47
  Số Chíp :                         VN056789
  Nhà nhân giống :             PT
  Ngày sinh :                     14-09-2014
  Màu sắc :                        Vàng đen
  Giới tính :                       Đực
  Chiều cao :                     56 cm
  Căn nặng :                      45 kg
  Chủ sở hữu chính :          PT
  Chủ sở hữu hiện tại :       PT
  Giống chó :                    Belgian Malinois
  Thông tin chó :              BH, IPO1

 • Ate Belrott
  Ate Belrott

  Mã số :                            ID-46
  Số Chíp :                          VN056789
  Nhà nhân giống :              PT
  Ngày sinh :                      03-03-2015
  Màu sắc :                        Vàng
  Giới tính :                        Cái
  Chiều cao :                      56 cm
  Căn nặng :                       36 kg
  Chủ sở hữu chính :           PT
  Chủ sở hữu hiện tại :        PT
  Giống chó :                     Belgian Malinois
  Thông tin chó :                IPO1